Privacyverklaring

Koken voor 1 hecht veel waarde aan de bescherming van de haar toevertrouwde persoonsgegevens. In dit document is het privacy beleid waarin in helder en transparant informatie wordt gegeven over hoe wordt om gegaan met de persoonsgegevens.

Koken voor 1 doet er alles aan om de privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Koken voor 1 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt onder andere met zich mee:

  1. Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
  2. Aan betrokkenen uitdrukkelijke toestemming vragen voor de verwerking van persoonsgegevens, behoudens in de gevallen die overeenkomstig het doel zijn, dan wel rechtstreeks voortvloeien uit de wet.
  3. Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is.
  4. Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, dan wel voortvloeit uit de wet.
  5. Op de hoogte zijn van de rechten van betrokkenen omtrent de persoonsgegevens en deze respecteren.

Contactgegevens:
Wil je met Koken voor 1 in contact komen? Dat kan door het sturen van een e-mail naar lekker@kokenvoor1.com of door een reactie achter te laten onder een recept of artikel op www.kokenvoor1.com

Persoonsgegevens:
Koken voor 1 verwerkt de volgende persoonsgegevens zoals die worden aangeleverd:
Voornaam, achternaam, adres, e-mailadres en bankrekeningnummer.

We gebruiken deze gegevens voor het kunnen toezenden van producten uit de webshop en kan aan een derde partij worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de betaling en/of verzending.

De betalingsverwerking wordt in deze uitgevoerd door Mollie. Met Mollie is geen verwerkersovereenkomst afgesloten omdat zij als financiële dienstverlener zelfstandig verantwoordelijk zijn. Mollie voert een eigen privacy beleid waarbij volledig voldaan wordt aan de AVG. Meer informatie hierover is terug te vinden op: Mollie

Cookies
Op de website van Koken voor 1 werken we met cookies. Op welke manier we daar mee werken is volledig terug te vinden in onze cookieverklaring.

Reacties onder artikelen of recepten
Het is mogelijk om op www.kokenvoor1.com reacties achter te laten. Jouw IP-adres wordt dan zichtbaar voor Koken voor 1, maar zal niet gebruikt worden.
Bij het achterlaten van een reactie vul je je naam, website en e-mailadres in. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd, wel je naam en je website. De informatie wordt dan beschikbaar voor alle lezers van het artikel en blijft online staan zolang als het artikel online blijft staan. Uiteraard is het ook mogelijk om je reactie anoniem te plaatsen, door je naam te vermelden als anoniem.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Koken voor 1 bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze is verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Recht omtrent je gegevens
Iedereen heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens, voor zover niet in strijd met enige wettelijke bepaling. Tevens kan iedereen bezwaar maken.

Meer informatie?
Wil je meer informatie over de privacywet? Op de website Autoriteit Persoonsgegevens kun je hierover meer informatie vinden.

Deze privacyverklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht je toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan ontvang ik die heel graag op lekker@kokenvoor1.com
De teksten op de website kunnen geregeld en op ieder moment worden aangepast. Dit geldt ook voor de privacyverklaring. Om die reden adviseren wij je om geregeld de verklaring door te nemen voor eventuele wijzigingen.

Laatste gewijzigd: 25 mei 2018